Minder mollenjacht in de Hollandse Delta

29-09-2021
38 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

De afgelopen jaren is er binnen Waterschap Hollandse Delta (WSHD) veel gesproken over de nut en noodzaak van de manier waarop we mollen vangen op de primaire waterkeringen. Op basis van nieuw vergaarde kennis rondom dijkstructuur en dijkstabiliteit ontstond de kans om een nieuw mollenbestrijdingsregime te hanteren. Deze nieuwe manier van bestrijden komt tegemoet aan de maatschappelijke wens om ecologisch verantwoord te vangen. Dit nieuwe regime, in combinatie met een nieuw ontwikkelde 'mollendashboard', leidt tot gerichtere bestrijding waarbij we het leed voor de mollen in ons gebied sterk verminderen, zonder af te doen aan de veiligheid en stabiliteit van de keringen.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Vroeger bestreden we gewoon mollen op de dijken. Het gezonde waterschapsverstand gaf aan dat dieren die in onze waterkering graven niet goed kunnen zijn voor de waterveiligheid, en daarom bestreden moesten worden. De laatste jaren ontstond een kentering: de maatschappelijke weerstand tegen het doden van wilde dieren neemt toe en sluitend bewijs dat mollen altijd een veiligheidsrisico vormen is er niet. Gewapend met nieuwe kennis over dijkstabiliteit in relatie tot mollengraverij, is een gerichter bestrijdingsregime mogelijk en wenselijk. Waar onze keringen bestaan uit een zandige kern met dikke kleilaag bestrijden we mollen extensief, waar de kleilaag dun is bestrijden we intensief.

Beter voor de mol, net zo veilig voor de dijk!


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Nieuwe kennis rondom dijkstabiliteit en groter wordende ecologische- en ethische zorgen rondom de oude manier van mollenbestrijding geven een unieke kans om een humaner en een meer ecologisch verantwoord bestrijdingsregime op te kunnen zetten. WSHD  heeft met deze nieuw opgedane kennis een concreet nieuwe (digitale) aanpak ontwikkeld.

De innovatie is dat de wetenschappelijke bevindingen rondom kleilaagdiktes concreet toepasbaar zijn gemaakt in 'mollendashboard'. Dit dashboard bevat data over de opbouw, samentelling en staat van onze keringen. Zodoende kan dit dashboard een afweging voor bestrijding maken. De mollenvanger kan de molshoop op een mobiele applicatie invoeren waarna het dashboard aangeeft of er wel of niet bestreden mag worden.


Is jouw inzending kostenefficiƫnt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Onze bijdrage levert een meer ethisch verantwoordde manier van mollenvangen op. Dankzij deze innovatie kan onnodig dierenleed worden bespaard. Ook is er een ecologisch voordeel want mollen vervullen namelijk ook hun functie in een gezond evenwichtig bodemsysteem.

Een tweede resultaat is dat we nu meer digitaal werken en de observaties direct invoeren op de app. Deze digitale transformatie in het mollenvangen zorgt voor een duidelijk beeld van de bestrijding en helpt bij verdere de monitoring en evaluatie van de mollenbestrijding werkwijze

In het eerste jaar wel hogere financiƫle administratiekosten gemoeid vergeleken met ouderwets mollenvangen. Dit kan in de toekomst bij verdere optimalisatie van de werkwijze verminderen.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Deze nieuwe vorm van werken bedient vooral een maatschappelijke tendens. Van de waterschappen wordt verwacht dat klassieke taken uit te voeren in een steeds veranderende wereld, rekening houdend met zaken als milieugericht, ecologisch verantwoord en humaan handelen. Dit voorstel is een simpele aanpassing in ons handelen n.a.v. nieuw verkregen informatie.

Uit de eerste resultaten van 2020 blijkt dat er door mollenvangers 1039 uur is gespendeerd en 924 mollen zijn gevangen. In 2019 waren dit 1235 uur met een vangst van 1463 mollen. Een beduidende afname in het aantal gedode mollen met de nieuwe werkwijze.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Het oorspronkelijke wetenschappelijke onderzoek betreft de impact van graverijen in de dijk is uitgevoerd door Deltares, in opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Keringen. De hypotheses uit het onderzoek zijn getest in het Living Lab Hedwige-Prosperpolders (LLHPP). Het LLHPP is opgezet door het het Vlaamse Waterbouwkundig Laboratorium en STOWA om diverse dijkproeven uit te voeren. De kennis die hier is vergaard hebben we ingezet om ons bestrijdingsregime aan te passen.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

De volgende stap wordt om door middel van beeldherkenning de dichtheid aan molshopen te identificeren. Dit in combinatie met onze kennis over de samenstelling van de dijk om zodoende te bepalen waar we intensief en extensief mollen zullen bestrijden.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Hollandse Delta

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen