INNOZOWA

Winnovatie Het Waterschapshuis 30-09-2021
253 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Met INNOZOWA (INNOvatieve ZOn op WAter) ontwikkelen we een zon op watersysteem dat geschikt is voor ondiepe wateren. We anticiperen daarmee op een toenemende interesse in de aanleg van drijvende zonnevelden. INNOZOWA draagt bij aan het realiseren van een zowel economisch als ecologisch haalbare oplossing voor het benutten van ondiepe wateren voor de energieopgave van Nederland. De ruimtelijke inpassingsvraag voor het realiseren van onze energieopgave waarmee we de klimaatdoelen gaan halen is groot en complex. We zoeken in Nederland daarom naar slimme ruimtelijke functiecombinaties. In ons waterrijke land ligt een combinatie van drijvende zonnepanelen op zowel diepe én ondiepe wateren dan ook voor de hand. INNOZOWA richt zich als enige project in Nederland op de mogelijkheden voor het benutten van ondiepe wateren (zoals waterbergingen) en is daarmee uniek. Vanuit waterbeheer brengt het benutten van ondiepe wateren voor drijvende zonnevelden diverse kennisvragen en uitdagingen mee. Daarom heeft Waterschap Rivierenland met enkele partners in 2019 een eerste pilot (TRL 6) gerealiseerd (www.innozowa.nl) op een waterberging nabij Nijmegen. Deze pilot heeft geleid tot nieuwe kennis en inzichten over zon op water. Ook zijn na deze pilot verschillende deelonderzoeken in gang gezet die in 2021 zijn vertaald naar het idee van een innovatief “full scale” ontwerp. Het idee is om op dezelfde waterberging naast de bestaande pilot een full scale ontwerp van INNOZOWA (TRL 7) te realiseren en deze gedurende 2-3 jaar te gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling. We kiezen voor dezelfde locatie omdat de ecologische kennis die we hier hebben opgebouwd uniek is. Het full-scale ontwerp kent diverse innovatieve oplossingen gericht op constructiekosten, waterbeheerdoelen en ecologie. De wellicht meest veelbelovende innovatie van INNOZOWA is dat we kiezen voor een lichte drijfconstructie die bij zware wind tijdelijk onder water kan zakken. Op deze manier minimaliseren we de risico’s op stormschade en vermijden we (letterlijk) verankerings- en constructiekosten. De lichtere constructie biedt ons ook mogelijkheden voor het toepassen van biobased materialen. Voor INNOZOWA zijn speciaal constructieonderdelen uit bamboe-composietvezel ontwikkeld. Om tot een zo hoog mogelijk energieopbrengst te komen, maken we maximaal gebruik van de beschikbare ruimte op het water en draait het veld mee met de zon (suntracking). Het drijfveld zelf bestaat uit 50% panelen en 50% open water. Door deze open constructie en de draaibeweging van het gehele veld, beperken we het effect op onderwaterleven door de vermindering van lichtinval als gevolg van permanente bedekking. Voor maaiwerkzaamheden kijken we naar de mogelijkheden om passief maaien te combineren met de draaibeweging van het veld en maken we handig gebruik van het drijfvermogen waarmee we het gehele veld over de plas verplaatsen. We verplaatsen het veld net als bij “wisselteelt” zodat de onderwatervegetatie zich kan herstellen of om reguliere maaiwerkzaamheden uit te kunnen voeren.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Waterschappen krijgen met zon op water te maken als toetser van waterplannen en bij initiatieven van derden. Er is echter nog weinig bekend over de mogelijke nadelen van zon op water. INNOZOWA is het enige project in Nederland dat onderzoek doet naar het effecten en (on)mogelijkheden van zon op ondiepe wateren. Een full scale van INNOZOWA stelt ons in staat om verschillende bedekkingsgraden te simuleren en te onderzoeken welke effecten optreden. Daarmee zetten we een eerste stap in het stellen van kaders en grenzen voor zon op ondiep water. INNOZOWA levert daarmee een essentiële (kennis)bijdrage voor waterbeheerders bij ontwikkelingen op het gebied van zon op ondiepe wateren.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Innovatief aan INNOZOWA is dat het een flexibel drijvend zon op watersysteem is. INNOZOWA kan opzij geschoven worden voor onderhoudswerkzaamheden en voorkomt permanente schaduwwerking. Voor het full scale ontwerp introduceren we een nieuwe vorm van flexibiliteit. Om hoge bouwkosten van zware constructies om schade door wind te voorkomen ontwikkelen we een lichte constructie die bij harde wind onder water kan zakken. Hiermee beperken we risico’s op windschade en daarmee samenhangende bouwkosten. INNOZOWA biedt hiermee een klimaatadaptieve oplossing voor de bescherming van zon op watervelden bij weersextremen. In het ontwerp passen we bamboecomposiet toe. Zo sluiten we qua materiaal aan op de tijdelijke levensduur van zon op water.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

INNOZOWA heeft een hogere energieopbrengst dan zon op land. De full scale is primair gericht op onderzoek en ontwikkeling. Afhankelijk van de effectiviteit van de innovatieve oplossingen en de resultaten van onderzoek wordt duidelijk welke bedekking met zonnepanelen mogelijk is. Vanuit het perspectief dat de drijfveld na de onderzoekfase in gebruik kan worden is een business case is opgesteld. Uitgaande van de huidige SDE++ regeling en de rendement berekeningen uit onze eigen pilot, komt de terugverdientijd bij installatie van 650 zonnepanelen onder de 15 jaar uit. Afhankelijk van de effectiviteit van onze innovatieve oplossingen en de beschikbare ruimte is het ontwerp opschaalbaar en wordt de terugverdientijd verkort.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De kennis die met INNOZOWA opgedaan wordt draagt bij aan het integreren van het waterbelang bij de ontwikkeling van zon op water. De innovaties van INNOZOWA zijn gericht op een zowel ecologisch als economisch haalbaar zon op watersysteem. Daarmee biedt INNOZOWA concrete handvatten voor de ontwikkeling van zon op ondiepe wateren waarmee deze een bijdrage kunnen leveren aan de energie- en klimaatopgave zonder dat dit ten koste gaat van bestaande doelen en functies.
We ontwerpen de drijfveld zo in dat deze na de onderzoeksperiode hergebruikt kan worden. Zo gaan we zorgvuldig om met materialen en bieden we het perspectief dat INNOZOWA daadwerkelijk gaat bijdragen aan het opwekken van duurzame energie.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

INNOZOWA is het resultaat van de inzet en het samenkomen van partijen en kennisdisciplines.
Binnen INNOZOWA is constante verbinding gezocht tussen de kennisvelden zodat alle belangen en alle nieuwe inzichten vanuit energie, waterbeheer, bouwen en kosten in een gezonde balans zijn gebeleven. De pilot van INNOZOWA is tot stand gekomen uit samenwerking tussen Waterschap Rivierenland, TUDelft, Blue21 en Hakkers BV, NIOO-KNAW. Voor deze pilot is een HER-subsidie aangevraagd en ontvangen (TEHE116369). Alle betrokken partijen delen kennis uit INNOZOWA actief binnen hun eigen netwerken.
Bij het vervolg op de pilot wordt zogezegd per fase flexibel met partners gewerkt. Een aantal partijen hebben tot nu toe kosteloos meegewerkt.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

www.innozowa.nl
voor openbaar rapport INNOZOWA zie; https://innozowa.nl/ipages/flipbook/2
video INNOZOWA; https://www.youtube.com/watch?v=wZT82wGl9ck
publicaties (oa.);
INNOZOWA op postzegelvel Innovatief Nederland; 
https://www.tudelft.nl/innovatie-impact/ontwikkeling-innovatie/innovatiepostzegels/innozowa
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-techniek/innozowa-test-drijvende-zonnepanelen
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i19435/waterschap-rivierenland-neemt-pilotinstallatie-met-drijvende-zonnepanelen-in-gebruik


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Rivierenland

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen