Waterfabriek Asten

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-09-2021
233 keer bekeken 1 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Eén wereldwijd probleem: de vraag naar schoon water is groter dan het aanbod. Eén oplossing: effluenten van zuiveringen als alternatieve bron. Voor Nederland betekent dit: jaarlijkse 2.000 miljard liter extra zoet water - bijna 50% meer dan het drinkwaterverbruik.  De droom begint met een pilot In Asten staat een operationele proefinstallatie. Hier proberen we met nanofiltratie (ontwikkeld door NX-Filtration) en UV (geleverd door Van Remmen UV Technology) zo dicht mogelijk bij de kwaliteit van drinkwater te komen. Dit water dient als:  gietwater voor de glastuinbouw proceswater voor de industrie Het is een pilot van Aa en Maas, in samenwerking met waterschap Vechtstromen, UTwente, Saxion Hogeschool, Brabant Water en Glastuinbouw NL. De voordelen De pilot van deze technologiecombinatie (gebouwd door Jotem Waterbehandeling) vond afgelopen zomer plaats. De eerste resultaten zijn positief. Want vrijwel alle medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen zijn onder meetbereik en we meten geen E-coli. De voorbereidingen van een vervolg, samen met STOWA en RHDHV zijn vergevorderd. Of het gezuiverde afvalwater daadwerkelijk geschikt is voor de glastuinbouw en de industrie wordt dit najaar 2021 geëvalueerd. Uit een haalbaarheidsstudie van STOWA (2020-22) blijkt dat met capillaire nanofiltratie een hoge waterkwaliteit behaald kan worden tegen relatief lage kosten (ca €0,50/m3). De technologie zorgt voor microbiologisch betrouwbaar water met verwijdering van vrijwel alle opgeloste deeltjes. De technologie is duurzamer dan conventionele technologieën omdat het energieverbruik  substantieel lager is dan in een UF/RO oplossing. En er zijn vrijwel geen chemicaliën nodig in het voorbehandelingsproces.  Voor een hoger verwijderingsrendement van alle (organische) microverontreinigingen is na de membraanfiltratiestap een nabehandeling met UV en waterstofperoxide (Advanox™)  geplaatst. Omdat het water nagenoeg deeltjesvrij is, heeft dit water een hoge UV-C transmissie. Hierdoor is deze UV-behandeling zeer effectief. De hybride opwerking geeft een dubbele barrière en daarmee meer bedrijfszekerheid t.a.v. het leveren van bacteriologisch en chemisch betrouwbaar water op een kwaliteitsniveau dat drinkwater benadert.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Hoogwaardig hergebruik van afvalwater uit rioolwaterzuiveringsinstallaties is op dit moment nog een niche. De momenteel toegepaste opwerkingsstappen produceren “ultra” schoon water doordat vrijwel alle stoffen eruit zijn gehaald. Hierdoor is de kostprijs van het water enkele euro’s per kubieke meter en blijft er een geconcentreerde afvalwaterstroom over die moeilijk te verwerken is. Tevens hebben deze opwerkingstappen een hoog energie- en chemicaliënverbruik. Met deze innovatie verlagen we de kostprijs tot een prijs die de huidige drinkwaterprijs benaderd. De impact op het milieu (energie- en chemicaliëngebruik) is veel lager. Ook zijn de reststromen beter te verwerken en wordt een waterkwaliteit verwacht die die drinkwater benaderd.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De combinatie van directe nanofiltratie op rwzi effluent gecombineerd met een UV-H2O2 behandeling is nog nooit op pilotschaal aangetoond. En doordat we met deze technologie combinatie water van drinkwaterkwaliteit benaderen is een groot hergebruik potentieel aanwezig.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Het (diepe) grondwater staat steeds meer onder druk. Daarom worden steeds vaker onttrekkingsverboden ingesteld en onttrekkingsvergunningen ingetrokken. Alternatieve bronnen zijn hard nodig om industrie, maar ook landbouw te voorzien van water. Overstappen naar drinkwater is niet altijd mogelijk en wenselijk. Met deze innovatie is het mogelijk om deze watergebruikers (en mogelijk nog meer) te voorzien van een alternatieve waterbron. En dit voor ongeveer dezelfde prijs als (industrieel gebruikt) drinkwater.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De innovatie maakt hergebruik van rwzi effluent mogelijk. De capillaire nanofiltratie kenmerkt zich door het relatief lage energieverbruik ten opzichte van de reguliere nanofiltratie en het feit dat er geen chemicaliën worden gedoseerd voor filtratie. De membranen zijn makkelijk te reinigen met water en lucht waardoor het gebruik hulpstoffen tijdens het reinigen van het membraan significant lager is. Hierdoor wordt de levensduur van het membraan ook flink verlengd. De UV-H2O2 nabehandeling is door de voorbehandeling van de nanofiltratie zeer effectief waardoor een beperkte installatie benodigd met een minimaal energieverbruik. Ten opzichte van de bekende hergebruikopstelling is het energie en hulpstoffenverbruik significant lager.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Zowel de marktpartijen, de waterschappen als de kennisorganisaties die betrokken zijn bij deze innovatie hebben geen seconde getwijfeld om deel te nemen. De netwerken van partijen worden opengesteld om de juiste kennis en kunde te betrekken bij deze innovatie. Zo investeren de marktpartijen zelf in de pilotinstallatie, zorgt het waterschap voor de analyses en helpen kennisorganisaties bij het valideren van de eerste resultaten. Ook ketenpartner Brabant Water en Glastuinbouw NL werkt actief mee in de pilot door de scherpte aan te brengen ten aanzien van het aantonen van de juiste waterkwaliteit. En ook STOWA en ingenieursbureau RHDHV denken mee aan het verder ontwikkelen van deze technologie. Alles gebaseerd op vertrouwen en de potentie.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

https://www.waterforum.net/pilot-hergebruik-afvalwater-asten/
https://nxfiltration.com/knowledge-base/publications/water-board-aa-maas-starts-pilot-with-a-combination-of-hollow-fiber-direct-nanofiltration-and-uv-technology-for-the-reuse-of-municipal-wastewater/


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Aa en Maas, NXF, Van Remmen UV Technology, Jotem Waterbehandeling

Afbeeldingen

1  reacties

Archiveerder 2

29-07-22 om 12:59

Hoe is de reductie in de energieverbruik bereikt? en hoeveel is het?

M.Sc. Ghada Sukkar
29 sep. 2021 om 16.37

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen