Anders in gesprek met bewoners en ondernemers: Dijk3daagse, analoog en digitaal

Winnovatie Het Waterschapshuis 01-10-2021
229 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt de komende jaren de Lekdijk onder de noemer ‘Sterke Lekdijk’. Van Amerongen tot Schoonhoven wordt de dijk versterkt, waarbij de dijk ook goed ingepast zal moeten worden in het landschap. Het waterschap inventariseert eventuele kansen voor natuur, recreatie, mobiliteit en cultuurhistorie en neemt deze zoveel mogelijk mee in het project. Dit vraagt om een intensieve afstemming met bewoners, ondernemers, organisaties, overheden en andere belanghebbenden. Traditionele bewonersavonden zijn daarin een middel, maar in het afgelopen coronajaar heeft HDSR mogelijkheden gevonden om het gesprek nóg beter te voeren. Daarvoor is een mooie, innovatieve mix ontwikkeld van ‘analoog en digitaal’. Tijdens de zgn. Dijk3Daagse hebben dijkgraaf Jeroen Haan en hoogheemraad Els Otterman in drie dagen van Amerongen naar Schoonhoven gewandeld (ca. 55 km). Onderweg vertelden diverse specialisten en experts over waterveiligheid en daaraan gerelateerde onderwerpen. Zowel bewoners, ondernemers, gebiedspartners als andere belangstellenden liepen mee. Dat zorgde voor gesprekken met een veel ruimere blik dan normaal gesproken op de traditionele bewonersavonden. Mensen kregen een veel beter inzicht in de vele dilemma’s en vraagstukken die er bij een dijkversterking komen kijken. Tegelijkertijd was het waterschap veel beter in staat om in een informele setting het verhaal van een dijkversterking goed uit te leggen. Omdat niet iedereen drie dagen over de dijk wil of kan wandelen, hebben we de combinatie gezocht met digitale mogelijkheden. Een digitaal bezoekerscentrum bij deelproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis is daar een mooi voorbeeld van. Meer dan 1500 unieke bezoekers kwamen hiermee op alternatieve wijze in aanraking met de informatie over de dijkversterking (ter vergelijking: een traditionele bewonersavond bereikt ongeveer 60 mensen). Tegelijkertijd bood dit centrum mensen de mogelijkheid om de informatie op een zelf  gekozen moment door te nemen. Voor extra verdieping organiseerde het waterschap vervolgens livestreams, waarbij mensen ook weer live vragen konden stellen in de uitzending. Aangevuld met de mogelijkheid om ook nog individuele vervolggesprekken in te plannen, werd hiermee een groot publiek bereikt. Juist door verschillende middelen aan te bieden om met elkaar in gesprek te gaan.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Op conventionele wijze bereiken we alleen de meest betrokkenen, maar missen we een grote groep mensen die wel geïnteresseerd zijn in de dijkversterking, maar niet naar een standaard bewonersavond kan of wil komen. Met onze vernieuwende aanpak spelen we beter in op de behoefte van een groot publiek. We bieden een integrale aanpak, met maatwerk voor elke doelgroep. Hierdoor halen we meer informatie op, horen we daadwerkelijk alle geluiden en zijn we zelf ook beter in staat om de complexiteit van een dijkversterking toe te lichten. Met als mooie opbrengst dat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden beter inzicht hebben in ons werk. Plus, het informele karakter van de Dijk3Daagse gaf een andere toon in het gesprek.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De gecombineerde inzet van verschillende communicatievormen, zowel digitaal als analoog, waarbij er meer ruimte is voor mensen om in hun eigen tijd informatie tot zich te nemen. Hiermee leveren we veel beter maatwerk en bedienen we een breder publiek. Daarmee horen we alle geluiden en beperken we ons niet tot het publiek dat gewoonweg naar een bewonersavond komt. De integrale aanpak helpt het waterschap om tot betere planvorming te komen.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Het eenmalig ontwikkelen van een digitaal bezoekerscentrum waar we telkens nieuwe informatie in kunnen plaatsen werkt op termijn kostenbesparend. Tegelijkertijd is de laagdrempeligheid van de Dijk3daagse ook een efficiënte en kostenbesparende manier om met een groot publiek in gesprek te gaan. Ook qua tijd maken we een flinke slag. De digitale middelen, zoals het bezoekerscentrum en de livestream bieden de mogelijkheid aan bewoners om op een door hun gewenst moment de informatie tot zich te nemen. Hiervoor hoeven we niet vele bewonersavonden te organiseren. De dijk3daagse kost 3 dagen van je tijd, maar geeft wel zoveel opbrengst dat die tijdsinvestering dubbel en dwars wordt terugverdiend met de opbrengst.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Door verschillende communicatiemiddelen en -vormen toe te passen, worden mensen niet langer ‘gedwongen’ om de auto te pakken en op pad te gaan naar een bewonersavond. Door vanuit huis live in te schakelen en mee te doen, besparen we reisbewegingen. Ook geeft een middel als de Dijk3daagse mensen de kans om mee te lopen. In plaats van mensen vragen naar ons toe te komen, komen we naar hen toe. Ook hiervoor geldt dat er minder reisbewegingen nodig zijn.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Samen met vele partners heeft deze aanpak geleid tot een vernieuwende manier van het gesprek voeren over de dijkversterking. RHDHV heeft hun 3D expo omgevormd tot een digitaal bezoekerscentrum. Gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat presenteerden hun plannen in dat bezoekerscentrum, samen met onze plannen voor de dijkversterking en tijdens de Dijk3Daagse kwamen vele experts, o.a. van het ministerie I&W, Rijkswaterstaat en WNF in actie om bewoners en andere belangstellenden te informeren en met hen het gesprek aan te gaan. Door deze intensieve samenwerking tussen vele partijen, bleef het voor de omgeving overzichtelijk en ontstond er een integraal verhaal waarbij mensen inzicht kregen in de vele facetten van een dijkversterking.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Meer informatie


Pers


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen