Droogtekaart.nl

Winnovatie Het Waterschapshuis 30-09-2021
32 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Droogtekaart.nl is hét antwoord op een goede informatievoorziening in tijden van droogte en natheid. Door middel van Design Thinking (dus met de eindgebruikers centraal) is Droogtekaart.nl in april ontstaan tijdens een hackaton met 70 deelnemers vanuit o.a. Waterschappen en RWS (daarmee tevens hét voorbeeld van sociale innovatie). Droogtekaart.nl brengt alle relevante informatie die de eindgebruikers willen zien in natte en droge periodes centraal bij elkaar op een landelijke kaart. Een innovatie als droogtekaart.nl is nooit af. Daarom zorgt een groeiende community achter deze open-source oplossing dat dit product nog beter en mooier gaat worden in de toekomst.  


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Binnen de waterschappen is er veel behoefte aan een dashboard waarin alle relevante informatie bij elkaar komt met betrekking tot droogte. Denk daarbij zowel aan meteorologische als hydrologische informatie. Er zijn namelijk genoeg droogte-indicatoren bedacht, maar deze staan allemaal versnipperd en verspreid op het internet.  De databronnen die nodig zijn om deze informatie te genereren zijn door andere succesvolle projecten in de afgelopen jaren al beschikbaar gekomen. Denk daarbij aan b.v. OWASIS, WIWB en SATDATA 3.0, maar deze zijn tot nu toe nog niet bij elkaar gebracht en bereiken ook nog lang niet alle eindgebruikers door het ontbreken van een eenvoudig informatiesysteem/dashboard. Droogtekaart.nl lost dat probleem op


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Droogte is een landelijk thema, dat ook in de media veel aandacht krijgt. Door een landelijk beeld te schetsen worden verschillen in de regio’s duidelijker en eenduidiger weergegeven.
Daarnaast hebben we niet alleen alle interessante informatie bij elkaar gebracht, ook hebben we alle code open-source gemaakt. Ook de manier waarop de innovatie ontstaan is (hackaton met eindgebruikers) en wordt doorontwikkeld (d.m.v. groeiende community) is vernieuwend.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Door middel van de POC Droogtekaart hebben we laten zien dat je op een snelle en adequate manier met relatief weinig middelen een droogte dashboard kunt bouwen.  Daarnaast is er veel goede data beschikbaar m.b.t. droogte, maar “onbekend maakt onbemind”. Veel eindgebruikers weten bijv. nog niet dat er al hele goede bodemvochtdata beschikbaar is via satellieten. Door alle relevante informatie bij elkaar te brengen, kunnen de waterkamers van de Waterschappen ook betere beslissingen nemen over de te nemen directe acties (korte termijn) of aanpassingen in beleid (lange termijn). Droogtekaart.nl zorgt er tevens voor dat iedereen bij dezelfde informatie kan en dat zorgt weer voor uniformiteit.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Droogtekaart.nl is volledig open-source gebouwd en is beschikbaar voor iedereen. Het mes snijdt hier aan twee kanten. Enerzijds kan in principe iedereen meehelpen aan de doorontwikkeling van droogtekaart.nl. Anderzijds kan iedereen ook delen van de code gebruiken voor een eigen toepassing.  
Op het moment van schrijven zijn er 7 data-scientisten/engineers en meerdere hydrologen vanuit 5 verschillende Waterschappen en Het Waterschapshuis actief bij de ontwikkeling betrokken en groeien we als community achter droogtekaart.nl
Door dit verder landelijk op te pakken, voorkomen we dat we 21x het wiel opnieuw uitvinden, maar bundelen we onze krachten. De 70 deelnemers vanuit het Winnovatielab worden ingezet als klankbordgroep. De kracht van samen!


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Droogtekaart.nl is ontstaan vanuit een hackaton die we in april 2021 hebben gehouden. In drie dagen zijn 70 deelnemers vanuit o.a. 20 verschillende waterschappen en Rijkswaterstaat aan de slag gegaan met de vraag “Hoe ziet het ideale dashboard voor de waterkamer eruit?” Droogtekaart kwam duidelijk naar voren als laaghangend fruit en dat hebben we handen en voeten gegeven. In september 2021 is droogtekaart.nl online gegaan en zal de komende tijd in gezamenlijkheid nog verder worden doorontwikkeld.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Impressie van het WinnovatieLab van waaruit deze innovatie is ontstaan: 


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Het Waterschapshuis, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Drents Overijsselse Delta, HDSR

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen