Dynamisch kustbeheer en ondernemerschap

29-09-2021
37 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Het duingebied van Castricum is breed en de kernzone van de primaire waterkering ligt landinwaarts. De waterveiligheid is geborgd door een brede zone van duinen. Natuurlijke aangroei van de duinen om toekomstige waterveiligheid te kunnen garanderen heeft de aandacht. Meer kustdynamiek is een praktisch middel om in te zetten voor bredere en hogere duinen. Om ons voor te bereiden op hoger water, warmere dagen, meer neerslag en meer droogte, moeten we aan de slag. De exploitant van het paviljoen Deining wil zijn huidige paviljoen op het strand van Castricum aan Zee vervangen door een (voor een deel) in hoogte verstelbaar paviljoen. 's Zomers kan het restaurantdeel zakken tot net boven het strandniveau. De hoge positie van het gebouw (tweeëneenhalf meter boven het strand) in de winterperiode maakt dat de wind er makkelijk onderdoor blaast. Ter voorkoming van zandophoping achter het paviljoen tegen het aanwezige duin pleit de  exploitant voor aanleg van een kerf, zodat er continue afvoer van zand plaats heeft in de eerste duinenrij. Door de combinatie van het hoge gebouw en doorvoer van zand blijft de duinvoet ongeveer op dezelfde plaats. Het paviljoen kan daardoor lange tijd blijven staan terwijl duin aangroeit. 


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Het verenigen van tegengestelde belangen tussen economisch en recreatief gebruik strand enerzijds versus natuurontwikkeling en waterveiligheid anderzijds.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Een strandpaviljoen dat zich aanpast aan de seizoenen waardoor het lange termijn doel van zowel Rijk als HHNK namelijk het versterken van de waterkering door aangroei van het duin in gelijke mate met de zeespiegelstijging behaald wordt. Door continue afvoer van zand door aanleg van een kerf in de eerste duinenrij wordt zandophoping achter het paviljoen voorkomen. Door de combinatie van het hoge gebouw en doorvoer van zand is de verwachting dat de duinvoet op ongeveer dezelfde plaats blijft en dat het paviljoen daardoor voor een lange tijd kan blijven staan.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Kostenefficiëntie wordt behaald door uiteindelijk minder suppleren omdat de duinen op niveau zijn aangegroeid en daarmee waterveiligheid is geborgd. Minder verplaatsen betekent minder kosten.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Door aanpassing van hoogte van het paviljoen aan de seizoenen, is de verwachting dat verplaatsing voor langere tijd niet benodigd is. Hiermee wordt naast terugdringen van transportbewegingen (vermindering CO2 uitstoot) op het strand, de natuur bespaard. Het realiseren van een kerf aan de achterzijde van het paviljoen zorgt voor doorstuiving van zand waardoor duinaangroei plaatsvindt. Een hoge en brede duinwaterkering houdt tegelijk meer zoet water vast. De zoetwaterlens beperkt de zoute kwel en de grote watermassa in het duinzand is een belangrijke voorraad in geval van langdurige droogte.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Ondernemen op het strand en waterveiligheid leven vaak op gespannen voet. Door echt te luisteren, je te verplaatsen in de ander en echt mee te denken, kun je komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing. Dus niet tegenover elkaar maar mèt elkaar. In dit geval is de verwachting dat de ondernemer langer op dezelfde plaats mag staan en duinaangroei in gelijke mate met de zeespiegelstijging biedt waterveiligheid.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Plannen voor hightech strandpaviljoen Castricum aan Zee - NH Nieuws


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Ilona Evers - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen