Gebiedsatelier (Een nieuwe co-creërende praktijk van waterbeheer: proactief en participatief water-i

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-09-2021
28 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Participatief, gebiedsgericht en ruimtelijk onderzoekend ontwerpen aan gemeenschappelijke opgaven. Dat is het vernieuwende aan het Gebiedsatelier. Het innovatieve gebiedsatelier is een vernieuwende dienst van het waterschap. Onder leiding van een eigen ateliermeester (Chris) ontwerpen we -in een vroeg stadium- met alle inwoners (inclusie) en partijen op een inspirerende wijze hun ideale (waterinclusieve) leefomgeving. Het gaat hierbij om diverse maatschappelijke opgaven. Zo werken wij pro-actief en toekomstgericht aan de verbetering van een toekomst- en klimaatbestendige omgevingskwaliteit. Als open overheid stellen we de gebiedsopgave centraal door de benadering vanuit de inwoners, gebruikers en het gezamenlijke toekomstperspectief. Zo brengen we de NOVI, BOVI en andere plannen in de praktijk en voegen we als maatschappelijke omgevingspartner waarde toe. Werken vanuit de kansen en bedreigingen van het gebied, is niet nieuw voor Waterschap Vallei en Veluwe. Het nieuwe is dat niet bij voorbaat vast staat wat er te doen is én dat de uitvoering alleen met andere partijen samen tot succes kan leiden. De oude kerntaken, de bekende vakdisciplines, de techniek en de doorleefde procedures verdwijnen niet. Met het gebiedsatelier hebben we een aanvullend vocabulaire.   Water wordt steeds belangrijker voor de ruimtelijke ordening. Een voorwaarde voor een goede leef- en werkomgeving. Voordat dit besef volledig in de samenleving is ingedaald maken we in het gebiedsatelier vast een rol in deze processen. Een initiërende rol. Nog voordat er een uitgekristalliseerd vraagstuk voor een gebied ligt, gaan we samen met gebiedspartners in creatieve ontwerpende ateliersessies onderzoeken wat we samen kunnen en willen. En hoe we elkaars opgaven, kennis en kunde helpend in kunnen zetten bij opgaven van anderen. In, met, door en voor een gebied.   Elk gebiedsatelier draagt ook bij aan het lerend vermogen van de eigen organisatie en aan de (ontwikkelende en lerende) relatie met de andere belanghebbenden. De gebiedsateliers vormen samen een doorgaande leerlijn die resulteert in een nieuwe co-creërende praktijk van waterbeheer, waarbij we een rol pakken in de ruimtelijke ordening. Hiermee zien we het Gebiedsatelier als procesinnovatie.   Zo werken we samen, grens-ontkennend, aan het ontwerpen en realiseren van een duurzame, mooie en fijne leefomgeving. Voor onszelf en generaties die volgen.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Wanneer we water na opdrachtformulering in een gebiedsopdracht willen krijgen levert dat gedoe op. Wanneer het onderdeel van de gebiedsopdracht is? Dan is het gewoon werk.
Hierom houden we liefst nog voor er een uitgekristalliseerde opgave ligt, samen met het gebied een ateliersessie. Hier onderzoeken we samen wat we individueel willen én wat we samen kunnen willen. Water kan zo een helpende en inspirerende rol spelen bij opgaven van anderen. En vice versa natuurlijk.
Dit ruimtelijk en visueel maken geeft inzicht in overlap en kansen. We stellen de (technische) oplossingen even uit en onderzoeken welke waarden achter de opgaven liggen. Deze kunnen we verbinden en op basis van de waarden van het gebied samen een gebiedsopgave ontwerpen.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Water wordt steeds belangrijker in de ruimtelijke ordening gezien de klimaatverandering en kan geen sluitpost zijn. Met het gebiedsatelier maken we zelf een positie in de ruimtelijke ordening. Proactief en heel vroeg in de planprocessen ontwerpend onderzoek naar de opdrachtformulering met, voor en van het gebied.
Door samen te onderzoeken hoe het eigen vraagstuk helpend aan opgaven van anderen kan zijn, creëren we waterbewustzijn in het gebied en omgevingsbewustzijn binnen het waterschap. Het gebiedsatelier is een ruimtelijke en sociale procesinnovatie. Het vraagt nieuwsgierigheid, openheid, conceptueel/ruimtelijk denkvermogen en creativiteit. Het gebiedsatelier helpt deze competenties in te zetten én bij de deelnemers zelf te ontsluiten.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Het gebiedsatelier levert “vrienden van het gebied” op. Vrienden van water bij partners, en vrienden van de vraagstukken van de gebiedspartners. Inzicht in elkaars denk- en leefwereld geeft begrip en waardering. Dit is de grootste waarde van het gebiedsatelier als procesinnovatie. Door dit uit te bouwen kan er een gevraagde rol vooraan in de ruimtelijke ordening voor de waterschappen ontstaan. Dit vraagt investering aan de voorkant, zelfs nog voordat er een opdracht is. Het gebiedsatelier is dé plek om samen met het gebied de gebiedsopdracht te ontwerpen. Door water als mede opstellende waarde in gebiedsopgaven neer te zetten wordt het vervolg eenvoudiger, er zijn minder (geen?) herstelrondes na toetsing in het planvormingsproces nodig.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Door vooraan in de ruimtelijke ordening mee te doen kan de lange termijn denklijn van het water en de ondergrond een wezenlijk deel van de planvorming zijn. De binding met de ondergrond en de zorg voor de ondergrond als deel van de gehele ruimtelijke ordening zorgt voor volhoudbaarheid en versterking van de draagkracht van de bodem. Daarnaast levert integraliteit uiteindelijk een grotere waarde voor een gebied. Doordat het gebiedsatelier ook vaart op de kracht van het lokale natuurlijke systeem, zullen oplossingen minder vaak technisch van aard zijn en leren we op deze manier te bouwen MET de natuur ipv in de natuur.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Het gebiedsatelier gaat over ontwerpend onderzoeken wat we samen in een gebied kunnen en willen.
Iedereen in een gebied wil iets, heeft ambities of opgaven. Hoe kunnen we dit “willen” helpend inzetten om het gebied toekomstbestendig te maken? Deze vraag ligt altijd ten grondslag aan een gebiedsatelier.
Het gebiedsatelier wordt geïnitieerd door het waterschap en is als instrument onafhankelijk. Het atelier wordt door het waterschap ingezet of aangeboden zodat het waterschap op tijd aan tafel zit, nog voordat een gebiedsopdracht is gedefinieerd en zo een mede ontwerpende positie aan tafel heeft.
Ruimtelijke ordening is een gezelschapsspel.
Het gebiedsatelier is de speeltafel om samen waardegedreven gebiedsgericht te werken.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

De gezamenlijke zoektocht naar gedeelde waarden en het samen ontwerpen van een gebiedsopdracht bindt de gebiedspartners. Er ontstaat inzicht en vaak ook waardering voor elkaars opgaven en inzet voor het gebied.
Dit passen we nu met succes toe in Soesterberg. De aanpak is met succes ontvangen door onder andere instanties en bestuurder.
https://vimeo.com/519598890


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Vallei en Veluwe; Chris van de Hoef, Wim van der Meer

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen