TKI Belissima

09-10-2020
0 reacties

Organische microverontreinigingen (OMV’s) in afvalwater hebben een grote impact op het aquatisch milieu. De verwijderingsrendementen variëren per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en per OMV. In dit project wordt de verwijderingscapaciteit van conventionele actief-slibsystemen onderzocht.

Projectleider

Jan Peter van der Hoek

Projectteam

Anne Marieke Motelica - Wagenaar, René van der Aa, Bechger Manon, Reijken Chris, Marcel Zandvoort

Externe partners

TKI Bellisima is een TKI Watertechnologie-project. De uitvoerder is KWR Water Research Institute. Projectpartners zijn Waternet, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Scheldestromen, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, PureBlue Water BV, Aquafin NV en Van Remmen UV Techniek.

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Bedrijfsondersteuning
Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Ook wordt onderzocht in hoeverre een additionele zuiveringsstap de totale verwijdering kan verbeteren. Voor Waternet is vooral het eerstgenoemde deel van dit onderzoek van belang.

Modellen combineren 

De mate van verwijdering van organische microverontreinigingen kan sterk variëren. Dit kan komen door verschillen tussen de procesinstellingen van conventionele actief-slibsystemen en door verschillen in de samenstelling van het water. In dit project combineren we meerdere modellen met elkaar om de verwijdering van OMV’s goed in beeld te brengen. Voor conventionele actief-slibsystemen (CAS) bestaan verschillende modellen. In dit project wordt de OMV-verwijdering van actief-slibmodellen (CAS + OMV) gemodelleerd. Het model wordt gevalideerd met experimentele resultaten. Bovendien wordt in het onderzoek een nazuivering (AOP = Advanced Oxidation Process) gemodelleerd en ook dát model wordt gevalideerd (AOP + OMV). Beide modellen zullen uiteindelijk worden gecombineerd tot één geïntegreerd model (CAS +AOP + OMV).

Optimaliseren en kosten besparen

Voor het verwijderingsrendement van OMV’s door rwzi’s heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een concept-norm gesteld van 70%. Dit project moet leiden tot een model waarmee de OMV-verwijdering van onze rwzi’s kan worden doorgerekend. Daarmee kunnen de procescondities van het actief-slibsysteem zodanig worden ingesteld dat de verwijdering van OMV’s zo optimaal mogelijk is. Mogelijk wordt daarmee voldaan aan de 70%-norm van het ministerie, waardoor de aanleg van een extra vierde zuiveringstrap misschien niet nodig is. Het gaat dus om de volgende twee resultaten:

  • Verbetering van het aquatisch milieu door een optimale verwijdering van organische microverontreinigingen uit afvalwater.
  • Kostenbesparing door de optimalisering van de huidige actief-slibsystemen, waardoor geen extra zuiveringstrap nodig is.

Uitvoering

Dit project wordt grotendeels uitgevoerd bij KWR Water Research Institute in Nieuwegein. Met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie door middel van samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties en eindgebruikers. 

Extra informatie  

De figuur hieronder geeft de voornaamste onderzoeksvraag weer:

Meer lezen

https://www.kwrwater.nl

Update juni 2021

Inmiddels zijn twee rapporten verschenen:

  • Rapport “Fate of Organic Micropollutants in Activated Sludge Systems” afgerond
  • Rapport “Review - OMP removal in wastewater effluent by post-treatment technologies”

Mijlpalen:

  • Pilot locatie besproken
  • Pilot technologie vastgesteld

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen