Zettingsvloeiingsgevoeligheid nieuwe stijl

Tom de Gast 24-10-2023
140 keer bekeken 0 reacties

WSHD en kennispartners hebben een nieuwe toetsmethodiek voor bepalen van het risico op zettingsvloeiing bij waterkeringen ontwikkeld. Door het slim combineren van verschillende databronnen leidt de nieuwe methode tot een completer beeld welke is weergegeven in een risicokaart.

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Voor welke organisatie werkt u?

Waterschap Hollandse Delta

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Ja, dit is een slimme innovatie die nog onder de radar is.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Voor het beoordelen van de primaire waterkeringen zijn veel sonderingen ingewonnen om de sterkte van de dijk te bepalen. Deze sonderingen zijn naast de klassieke interpretatie ook op een nieuwe manier (automatisch) geïnterpreteerd hiermee zijn de diktes van zettingsvloeiingsgevoelige lagen bepaald.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Deze innovatieve toetsmethode geeft ons een beter inzicht in de locaties waar mogelijk grote dijkafschuivingen kunnen plaatsvinden. De risicokaart die we hebben ontwikkeld, wordt gebruikt bij het beoordelen van de risico's die kunnen optreden bij werkzaamheden op en naast de dijk. Momenteel wordt bekeken of deze methode als Toets op Maat kan worden opgenomen in het nationale beoordelingsinstrumentarium. Als dit lukt, kan de omvang van dijkversterkingsprojecten die nodig zijn om zettingsvloeiing te voorkomen, worden verminderd. Dit geldt met name voor de regio's Zuid-Holland-Zuid, Zeeland en de Waddeneilanden. De toetsingsmethode gaat daarbij helpen om overlast, broeikasgasuitstoot en vervoersbewegingen te verminderen doordat er minder ingrepen of versterkingen nodig zijn.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

De gebruikte methodes zijn individueel bewezen, maar nog niet eerder gecombineerd. Juist het combineren van de verschillende bronnen maakt een goede inschatting van het risico op zettingsvloeiing mogelijk.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Doordat risicolocaties bekend zijn, kan kostenefficiënt onderhoud worden gepleegd en kunnen verbeteringen indien nodig worden aangebracht. Daarnaast is het mogelijk om de jaarlijkse monitoring efficiënter in te richten, door op de risicovolle locaties vaker te monitoren. De frequentie van monitoring kan worden afgeschaald op locaties waar minder risico is op zettingsvloeiing.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Door probleemlocaties beter in beeld te hebben, kunnen maatregelen gerichter worden ingezet. Hierdoor is minder materiaal nodig. Doordat minder grote projecten nodig zijn zal de nieuwe toetsingsmethode helpen om overlast, broeikasgasuitstoot en vervoersbewegingen te verminderen .

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Het eerste idee om anders naar de sonderingen te kijken is intern binnen WSHD ontstaan. Vervolgens is de eerste stap door WSHD uitgewerkt in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, de University of Bath en een student van de Hogeschool Rotterdam. Dit is vervolgens met verschillende databronnen doorontwikkeld door WSHD. Op dit moment wordt er een vervolgstudie in Europees verband opgepakt (CRISAFE). De toetsmethode wordt hierin zowel in het beheergebied van WSHD als in het buitenland verder getest.

WSHD en kennispartners hebben een nieuwe toetsmethodiek voor het bepalen risico op zettingsvloeiing bij waterkeringen ontwikkeld. Deze combineert verschillende databronnen. de nieuwe methode leidt tot een completer beeld en is vervolgens gevisualiseerd in een risicokaart.

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen