De Innovatieversneller - voor het daadwerkelijk toepassen van innovaties bij dijkversterking

Ellen Roks 03-11-2023
228 keer bekeken 0 reacties

De Innovatieversneller stimuleert en versnelt de daadwerkelijke toepassing van innovatieve oplossingen binnen het HWBP. We helpen de HWBP-dijkversterkingsprojecten door overzicht te geven van beschikbare en benodigde kennis en we verbinden innovaties en projecten met elkaar.

Voor wie dient u dit project in?

Ik draag een project voor een collega op anderszins bekende voor (kan met of zónder medeweten van)

Indien u het project voor een derde voordraagt, wat is de naam van deze collega en voor welke organisatie werkt deze?

Martijn van den Elzen, Waterschap Rivierenland

Voor welke organisatie werkt u?

Waterschap Rivierenland

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Nee, deze inzending voldoet niet aan bovenstaande omschrijving.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Nee

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Door inzet van De Innovatieversneller worden innovaties daadwerkelijk uitgevoerd binnen dijkversterkingsprojecten. De HWBP-projecten worden vooraf, achteraf en tijdens de ontwikkeling van de innovatie begeleid. Daarbij wordt het accent gelegd op kennisontwikkeling die gericht is op de belangrijkste doelen voor het HWBP-programma. Onze landelijke impact is groot:
• We zorgen ervoor dat de kennisontwikkeling van innovaties blijft doorlopen. Daarbij geven wij prioriteit aan innovaties waarvan de impact (tijd, geld en kwaliteit) op het HWBP-programma groot is.
• We geven inzicht in de actuele status van innovaties. We weten ook wat de nog ontbrekende kennis is. Hierdoor worden innovaties op de HWBP-projecten efficiënt doorontwikkeld.
• We helpen de projecten bij daadwerkelijke toepassing van een innovatie. Dat doen wij door de benodigde kennisontwikkeling te benoemen en bij het inschatten van het belang van de innovatie bij aanvang. Ook faciliteren wij bij het verspreiden van de ontwikkelde kennis naar de andere projecten door het organiseren van Kennis- & Innovatiecafés. Wij ontsluiten alle kennis en informatie via de ‘Wiki’, een databank die door iedereen te raadplegen is.
• Urgente grote en kleine kennisvragen (wij noemen dat ‘Wiki-vragen’) over implementatie van innovaties beantwoorden we door een team van specialisten uit het werkveld.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Dit project overstijgt de individuele innovatie. Door samenwerking, verbinden, het bieden van overzicht én concrete ondersteuning stimuleren en versnellen we de daadwerkelijke toepassing van innovatieve oplossingen. De eerste twee jaar werkten we aan zichtbaarheid en bekendheid van De Innovatieversneller én aan het vaststellen waar we de meeste waarde kunnen hebben voor de projecten. Inmiddels is er brede bekendheid, worden we goed gevonden en wordt er volop gebruik gemaakt van De Innovatieversneller.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

De innovatieontwikkeling loopt op twee sporen:
- Optimalisaties in rekentechnieken waarmee de opgave van een dijkversterkingsproject (soms fors) kan worden gereduceerd. Op deze manier behoeven vele kilometers toch niet te worden versterkt en dat levert forse kostenbesparingen op.
- Innovaties die fysiek binnen een dijkversterking worden aangebracht, als alternatief op dure traditionele constructies of grote grondbermen. Hiermee realiseren we een meer kostenefficiënte of doelmatige uitvoering van de dijkversterking.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

De twee innovatiesporen zorgen met alternatieve/lichtere technieken door materiaalbesparing, minder ruimtebeslag en een kortere uitvoeringsduur. Het beperken van de opgave, c.q. het achteraf toch niet behoeven uit te voeren van een deel van het project draagt vanzelfsprekend het meeste bij aan beperking van de CO2-footprint.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Samen met waterschappen worden, met kennisinbreng vanuit De Innovatieversneller, innovatiescans uitgevoerd om gezamenlijk keuzes te kunnen maken voor de toe te passen innovaties en/of rekenoptimalisaties voor projecten.

De Innovatieversneller in gesprek - deel 1

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen