Een groene revolutie voor de voortuinen van onze steden

Toon Lagas 11-08-2023
172 keer bekeken 0 reacties

Dit project biedt gratis tuinaanleg en onderhoud aan bewoners van achterstandswijken met dichtgetegelde voortuinen. Een tuinman van het waterschap en de gemeente zorgt voor meer groen, water, biodiversiteit, sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk. Dit project is een investering in de toekomst van de stad, die klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en sociale problemen aanpakt.

Voor wie dient u dit project in?

Ik dien een project van mezelf/mijn team in.

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Ja, dit is een slimme innovatie die nog onder de radar is.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

nee, daar wordt geen gebruik van gemaakt.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Deze innovatie lost een belangrijk probleem op, namelijk de verstening van voortuinen in achterstandswijken in steden. Dit probleem heeft negatieve gevolgen voor het milieu en de leefomgeving, zoals wateroverlast, hittestress, verlies van groen en biodiversiteit, en een onaantrekkelijk straatbeeld. Deze innovatie biedt een oplossing die deze gevolgen kan verminderen of voorkomen door meer groen, water, biodiversiteit, sociale cohesie en de wijk leefbaarder te houden.
De impact van deze innovatie is potentieel groot, omdat het meerdere doelen dient die relevant zijn voor de duurzame ontwikkeling van de stad. Deze innovatie draagt bij aan de klimaatadaptatie, door de wijk beter bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden, zoals droogte, hitte en regen. Deze innovatie draagt ook bij aan de biodiversiteit, door meer planten- en diersoorten te introduceren en te beschermen in de wijk. Deze innovatie draagt tenslotte ook bij aan de sociale cohesie en de leefbaarheid, door meer contact en betrokkenheid te stimuleren tussen de bewoners en door meer schoonheid en diversiteit te brengen in het straatbeeld.
Deze innovatie is dus een waardevol initiatief dat een probleem oplost en een positieve impact heeft op de wijk en de stad.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Mijn inzending is nieuw, origineel en vernieuwend ten opzichte van het bestaand er is moed nodig om het idee te presenteren aan het waterschap en de gemeente, die misschien niet meteen enthousiast zullen zijn of veel vragen hebben over het aanbod. Het is een unieke combinatie is van een gratis tuinaanleg en onderhoudsservice, een tuinman (liefst iemand die zelf in de wijk is opgegroeid) die in dienst is van het waterschap en de gemeente, en een educatieve aanpak om de bewoners te betrekken en actief mee te laten doen bij het vergroenen van hun voortuinen. Deze inzending gaat verder dan alleen het aanbieden van planten of subsidies, maar biedt een oplossing die rekening houdt met de behoeften, wensen en mogelijkheden van de bewoners. Deze inzending is ook vernieuwend omdat het verschillende doelen dient die allemaal bijdragen aan een gezonde leefomgeving, zoals de waterhuishouding, de klimaatadaptatie, de biodiversiteit, sociale versterking en de leefbaarheid.
Om dit project verder te brengen, is moed en doorzettingsvermogen nodig voor de haalbaarheid, de financiering en de effectiviteit van het project. We hebben ook moed nodig om het idee te promoten bij de bewoners van steden die misschien sceptisch, onverschillig of wantrouwend zijn over het aanbod. En is ook nodig om dit project uit te voeren, ondanks de mogelijke obstakels, tegenslagen of weerstanden die we gaan tegenkomen. Het vraagt ook extra inzet om het project uit te voeren, te verbeteren en te verspreiden naar andere wijken of steden.


Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

De kosten van het project zijn vooral het salaris van de tuinman en het materiaal voor de tuinaanleg en het onderhoud. Deze kosten worden gedragen door het waterschap en de gemeente, die ook op zoek gaan naar mogelijke subsidies. De planten en struiken worden zoveel mogelijk gestekt van bestaande planten op gemeente- en waterschaps-grond, om zo kosten te besparen en lokale soorten te gebruiken.
De baten van het project zijn moeilijk meetbaar, maar zeer belangrijk. Het project verbetert de waterhuishouding, de klimaatadaptatie, de biodiversiteit, de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijk. Dit heeft een positieve invloed op de gezondheid, het welzijn, de veiligheid, de economie en de duurzaamheid van de wijk en de stad. Het project maakt ook de bewoners bewust van het belang van een groene leefomgeving.
Deze innovatie heeft een sluitende business case, omdat het voor het milieu en de maatschappij meer oplevert dan het kost. Het is ook een nieuw, origineel en vernieuwend idee, dat potentie heeft om uit te breiden naar andere wijken of steden.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Dit innovatie idee draagt bij aan een duurzamer Nederland, omdat het de verstening van voortuinen in achterstandswijken in steden tegengaat. Verstening is een probleem dat leidt tot meer CO2-uitstoot, minder biodiversiteit, meer wateroverlast en meer hittestress. Deze innovatie zorgt voor meer groen, water, biodiversiteit, sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, een hogere biodiversiteit en een lagere CO2-uitstoot.
De CO2-footprint van deze innovatie wordt klein gehouden door het circulair gebruik van materialen en het streven naar energieneutraliteit. We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande planten op gemeente- en waterschaps-grond, die worden gestekt en hergebruikt voor de tuinaanleg. Wij kiezen ook voor lokale en inheemse soorten, die beter aangepast zijn aan het klimaat en de bodem en die minder onderhoud en water nodig hebben. Deze innovatie is dus een voorbeeld van hoe een groene leefomgeving kan bijdragen aan een duurzamer Nederland.


Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

De inzending is een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie, omdat er verschillende partijen worden betrokken bij het project. Er zal worden samengewerkt met het waterschap en de gemeenten, die samen verantwoordelijk zijn voor het beheer van het water en het groen in de wijk. Er wordt heeft ook samengewerkt met de bewoners van de betreffende wijk , die de belangrijkste doelgroep en belanghebbenden zijn van het project. Er kan ook worden samengewerkt met andere organisaties of instanties die relevant zijn voor het project, zoals scholen, buurtcentra, tuincentra, hoveniers, enz.
Een goede samenwerking heeft zal het idee beter maken, omdat we gebruik maken van de kennis, ervaring, netwerk en middelen van de verschillende partijen. We houden ook rekening met de behoeften, wensen en mogelijkheden van de verschillende partijen. Wij vragen ook feedback van de verschillende partijen, en we passen of verbeteren deze op basis van feedback. Er wordt ook draagvlak gecreëerd en versterkt voor het idee bij de verschillende partijen, door ze te informeren, te inspireren en te motiveren.
De participatie van de omgeving van het project is vormgegeven op verschillende manieren. De bewoners worden actief benaderd en betrokken bij het vergroenen van hun voortuinen, door ze te vragen of ze gratis een tuin willen laten aanleggen en laten onderhouden door de tuinman. Wij geven ook de bewoners de mogelijkheid om mee te werken in de tuin, als ze dat willen of kunnen. Wij kunnen de bewoners uitleggen en informeren wat het belang is en wat de voordelen van een groene leefomgeving zijn, door middel van folders, posters, workshops, etc. We zullen ook de bewoners stimuleren om hun ervaringen en meningen te delen met elkaar en met ons. door middel van enquêtes, interviews, bijeenkomsten, etc.


Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen