Hydro-Bodem Netwerk (HBN)

Khalid Dadah 02-10-2023
276 keer bekeken 0 reacties

Het Hydro-Bodem Netwerk (HBN) adresseert klimaatuitdagingen zoals droogte en wateroverlast door een combinatie van ondergrondse sensoren, waterbuffers en beplantingsstrategieën. Het systeem slaat overtollig regenwater op voor hergebruik in droge tijden en verbetert tegelijkertijd de bodemstructuur.

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Voor welke organisatie werkt u?

Individueel

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Ja, dit is een slimme innovatie die nog onder de radar is.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Ja, het Hydro-Bodem Netwerk (HBN) heeft zeker aspecten van digitale transformatie. Een belangrijk onderdeel van het HBN zijn de ondergrondse sensoren die vochtigheidsniveaus in real-time monitoren. Deze sensoren verzamelen continu gegevens over de bodemcondities en sturen deze naar een centrale database of cloudplatform.

Met geavanceerde data-analyse kunnen patronen worden herkend, waardoor het mogelijk is om proactief te reageren op aanstaande droogte of overstromingsrisico's. Bovendien kunnen gebruikers, zoals boeren of gemeenten, toegang krijgen tot deze gegevens via een dashboard, zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over gewasirrigatie, bodembeheer en andere relevante activiteiten.

Daarnaast biedt het puntensysteem, dat gebruikers beloont voor duurzaam gebruik, ook mogelijkheden voor datagestuurde feedback. Door de verzamelde data te analyseren, kunnen gebruikers inzicht krijgen in hun water- en bodembeheerprestaties en continu verbeteringen doorvoeren.

Dus ja, het HBN maakt slim gebruik van data, wat het tot een duidelijk voorbeeld van digitale transformatie in de landbouw- en milieusector maakt.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Probleem dat wordt aangepakt:
De huidige klimaatveranderingen leiden tot verhoogde incidenten van droogte en wateroverlast. Deze extremen bedreigen de voedselvoorziening, beschadigen infrastructuren en ecosystemen en vergroten de financiële lasten voor boeren en gemeenschappen.

Oplossing die het Hydro-Bodem Netwerk (HBN) biedt:
Het HBN is een geïntegreerd bodem- en waterbeheersysteem dat enerzijds overtollig water efficiënt opvangt en opslaat en anderzijds water vrijgeeft tijdens droogte. Door gebruik te maken van real-time sensordata, waterbuffers en verbeterde beplantingsstrategieën, transformeert het HBN reactieve bodem- en waterbeheerpraktijken naar proactieve en datagestuurde aanpakken.

Impact van de innovatie:

Voedselzekerheid: Door het waarborgen van consistente watervoorziening worden gewasopbrengsten gestabiliseerd, wat bijdraagt aan de voedselzekerheid in getroffen regio's.
Ecologische Bescherming: Het verbeteren van de bodemstructuur en het reguleren van watergebruik beschermt inheemse ecosystemen en bevordert biodiversiteit.
Economische Voordelen: Boeren en gemeenschappen kunnen potentiële verliezen als gevolg van droogte of overstromingen verminderen. Bovendien kunnen ze via het puntensysteem besparingen realiseren.
Bewustwording & Gedragsverandering: Door gebruikers directe feedback en beloningen te bieden, bevordert het systeem een duurzamere omgang met natuurlijke hulpbronnen.
Samengevat, het HBN biedt een holistische oplossing voor de uitdagingen van klimaatverandering met betrekking tot bodem- en waterbeheer. De impact strekt zich uit van agrarische productiviteit tot ecologische duurzaamheid en economische veerkracht.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Innovativiteit van het Hydro-Bodem Netwerk (HBN):

Geïntegreerde Aanpak: Waar veel huidige systemen zich richten op óf droogtebestrijding óf overstromingscontrole, integreert het HBN beide aspecten in één holistische oplossing.

Data-gestuurde Besluitvorming: Door gebruik te maken van real-time sensoren, gaat het HBN verder dan traditionele bodembeheerpraktijken. Deze sensoren zorgen voor een snellere en nauwkeurigere reactie op veranderende bodem- en weersomstandigheden.

Puntensysteem voor Duurzaamheid: De toevoeging van een puntensysteem dat duurzaam water- en bodemgebruik beloont, is een innovatief middel om gedragsverandering te stimuleren en bewustwording te bevorderen.

Vernieuwend ten opzichte van bestaand aanbod:
Veel bestaande oplossingen zijn gefragmenteerd en reageren reactief op problemen. HBN's proactieve en geïntegreerde aanpak, gesteund door moderne technologie en gedragswetenschap, onderscheidt het van traditionele methoden.

Uitdagingen en Doorzettingsvermogen:

Technologische Integratie: Het combineren van diverse technologieën (sensoren, waterbuffers en beplanting) in een naadloos systeem was complex en vereiste intensieve R&D.

Stakeholder Betrokkenheid: Overhalen van boeren en gemeenschappen om te investeren in een nieuw en onbekend systeem vergde overtuigingskracht en geduld.

Dataprivacy en -beveiliging: Met de inzet van real-time sensordata kwamen zorgen over dataprivacy naar voren. Het waarborgen van deze privacy en het opbouwen van vertrouwen was cruciaal.

Weerstand tegen Verandering: Als nieuwkomer in een veld dat traditioneel afhankelijk is van beproefde methoden, was er veel weerstand tegen verandering. Door demonstraties, pilots en educatieve sessies werd deze weerstand overwonnen.

Het vergde moed om een pad te bewandelen dat velen nog niet hadden betreden, en het doorzettingsvermogen om het HBN tot een succes te maken, ondanks aanvankelijk scepticisme en technische uitdagingen.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Kosten van het Hydro-Bodem Netwerk (HBN):

Initiële Investering: Er zijn voorafgaande kosten verbonden aan de aanschaf van het systeem, zoals sensoren, waterbuffers en de implementatie van beplantingsstrategieën.

Onderhoud en Monitoring: Terwijl de sensoren en andere componenten duurzaam zijn ontworpen, kunnen er onderhoudskosten ontstaan om optimale prestaties te waarborgen.

Training en Educatie: Om gebruikers vertrouwd te maken met het systeem is er een initiële tijdsinvestering nodig voor training.

Baten van de innovatie:

Verminderde Waterkosten: Door efficiënter watergebruik kunnen boeren en gemeenschappen besparen op irrigatie- en waterbeheerkosten.

Verhoogde Gewasopbrengst: Consistente watervoorziening kan leiden tot stabielere en mogelijk verhoogde gewasopbrengsten, wat directe economische voordelen oplevert.

Besparing op Schade: Door overstromingen te beperken, worden kosten voor reparatie of vervanging van beschadigde infrastructuur verminderd.

Puntensysteem: Gebruikers kunnen besparen op toekomstige diensten of upgrades door punten in te wisselen, wat een indirecte financiële besparing betekent.

Verwachte Kosten-Baten Verhouding:

De initiële investering in het HBN kan voor sommige gebruikers aanzienlijk zijn. Echter, gezien de verwachte besparingen op waterkosten, verhoogde gewasopbrengsten en verminderde schadekosten, is de verwachting dat de meeste gebruikers hun initiële investering binnen enkele jaren zullen terugverdienen.

Voor grotere gemeenschappen of boerderijen waar waterkosten en gewasopbrengsten een grote rol spelen, kan de ROI (return on investment) zelfs sneller worden gerealiseerd.

Conclusie:
Hoewel het HBN een initiële kostenpost is, wordt verwacht dat de voordelen op de lange termijn zowel economisch als ecologisch aanzienlijk zullen zijn. De efficiëntiewinst, zowel in termen van watergebruik als financiële besparingen, maakt het een sluitende business case voor veel potentiële gebruikers.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Bijdrage aan de Doelstellingen van de Waterschappen:

Circulair Watergebruik: Het Hydro-Bodem Netwerk (HBN) legt de nadruk op het hergebruik van water. Door overtollig regenwater op te vangen en op te slaan voor latere gebruik, bevordert het systeem een circulaire benadering van waterbeheer.

Energieneutraliteit: Door het gebruik van passieve wateropslagtechnieken en het minimaliseren van actieve pompsystemen, vermindert het HBN de energiebehoefte. Wanneer er wel energie nodig is, zoals voor sensordataoverdracht, kan deze worden verkregen uit duurzame bronnen zoals zonne-energie.

CO2-Neutraliteit: Verbeterde bodemkwaliteit en beplantingsstrategieën kunnen bijdragen aan een hogere opname van CO2 door planten en de bodem. Daarnaast kan het verminderen van de noodzaak voor zware irrigatieapparatuur en pompen de CO2-uitstoot verminderen.

Bijdrage aan een Duurzamer Nederland:

Het HBN draagt bij aan een duurzamer Nederland door waterbronnen verstandiger en efficiënter te beheren, de bodemgezondheid te bevorderen en de impact van klimaatgerelateerde uitdagingen te verminderen. Deze aspecten dragen op hun beurt bij aan een meer veerkrachtige agrarische sector, stabielere ecosystemen en verminderde kosten voor waterschappen en gemeenschappen.

CO2-footprint van de Innovatie:

De materialen en technologieën die in het HBN worden gebruikt, zijn ontworpen met duurzaamheid in gedachten. De sensoren zijn energiezuinig, en waar mogelijk wordt er gestreefd naar het gebruik van gerecyclede of duurzaam geproduceerde materialen.

Circulair Gebruik van Materialen:

Het HBN-systeem is zo ontworpen dat veel van zijn componenten aan het einde van hun levensduur kunnen worden gerecycled of hergebruikt, waarmee de circulaire economie wordt bevorderd.

Conclusie:

Het HBN draagt direct bij aan de doelstellingen van de waterschappen en een duurzamer Nederland door circulair waterbeheer, energieneutraliteit en CO2-neutraliteit te bevorderen. Het is een stap voorwaarts in het streven naar een veerkrachtiger en duurzamer water- en bodembeheer.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Excellente Samenwerking en Participatie in het Hydro-Bodem Netwerk (HBN):

Samenwerking:

Multidisciplinaire Teams: De ontwikkeling van het HBN vereiste een samenwerking van experts uit verschillende velden - hydrologen, bodemwetenschappers, data-analisten, en agrarische specialisten. Deze kruisbestuiving van kennis zorgde voor een robuust en veelzijdig systeem.

Partnerschappen met Waterschappen: De nauwe samenwerking met waterschappen zorgde voor waardevolle inzichten in huidige uitdagingen en gebiedsspecifieke problemen, wat leidde tot een beter afgestemd systeem.

Technologische Partners: Voor de implementatie van de sensortechnologie en data-analyse werd samengewerkt met technologische bedrijven, waardoor het HBN toegang kreeg tot de nieuwste en beste oplossingen.

Impact van Samenwerking:

Door samen te werken met verschillende stakeholders, werd het HBN-idee niet alleen realistischer maar ook effectiever. Feedbackloops en iteratieve processen met partners zorgden voor verfijning en optimalisatie van het systeem.

Participatie van de Omgeving:

Betrokkenheid van de Gemeenschap: Bij de ontwikkeling en implementatie van het HBN werden lokale gemeenschappen betrokken om hun inzichten en behoeften te begrijpen. Dit zorgde voor een hogere acceptatiegraad en waardevolle feedback.

Educatieve Workshops: Er werden workshops georganiseerd om gebruikers te trainen en bewustzijn te creëren over de voordelen van het systeem. Dit stimuleerde participatie en zorgde voor een gevoel van eigenaarschap onder de gebruikers.

Feedback Mechanismen: Er werden kanalen opgezet waar gebruikers hun ervaringen konden delen, vragen konden stellen en verbeteringen konden suggereren. Dit zorgde voor een voortdurende betrokkenheid en verbetering van het systeem.

Conclusie:

De inzending van het HBN is een uitstekend voorbeeld van hoe samenwerking en participatie een idee kunnen versterken en optimaliseren. De betrokkenheid van diverse stakeholders en de gemeenschap heeft het project rijker, effectiever en meer geaccepteerd gemaakt.

 

Hydro-Bodem Netwerk (HBN) Business Pitch

🌍 Probleem: Met klimaatverandering geconfronteerd, ervaren regio's onvoorspelbare neerslagpatronen - van vernietigende overstromingen tot slopende droogte. Traditionele waterbeheersystemen zijn niet langer toereikend.

💧 Oplossing: Maak kennis met het Hydro-Bodem Netwerk (HBN) - een geïntegreerd systeem dat realtime data gebruikt om bodemvocht te beheren, overstromingen te verminderen en droogte tegen te gaan.

🌱 Hoe het werkt: HBN combineert slimme sensortechnologie met natuurlijke beplantingsstrategieën. Sensoren monitoren bodemvochtigheid, terwijl innovatieve waterbuffers regenwater opvangen voor toekomstig gebruik. Alles wordt beheerd via een gebruiksvriendelijk dashboard.

💡 Innovatie: Onze hybride aanpak gaat verder dan traditioneel waterbeheer. We maken gebruik van digitale technologie om natuurlijke processen te versterken, waarbij we kostenefficiëntie en ecologische duurzaamheid combineren.

💼 Impact: Met HBN kunnen gemeenschappen en boeren hun waterverbruik optimaliseren, gewasopbrengsten verbeteren en zich aanpassen aan de veranderende klimaatrealiteit.

💰 ROI: Terwijl de initiële investering vereist is, zullen de langetermijnvoordelen - van waterbesparingen tot verminderde schadekosten - een sterke ROI garanderen.

🤝 Samenwerking: Ons succes is geboetseerd door uitstekende samenwerkingen - van technologen en hydrologen tot waterschappen en lokale gemeenschappen.

Conclusie: HBN is niet zomaar een oplossing; het is de toekomst van duurzaam water- en bodembeheer. Sluit je aan bij onze missie om een evenwichtige en veerkrachtige toekomst voor onze planeet te waarborgen.

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen